Research group

Postdoc scholars

UCSD Ph.D.students

Visiting scholars

Visiting Ph.D. students

 • Zhen-Qiang Zhou (Ocean U of China)
 • Chuan-Yang Wang (Ocean U of China)
 • Yiqun Lu (Ocean U of China)
 • Qihuang Peng (South China Sea Inst of Oceanology)

Recent alumni

 • Jing Ma (Nanjing U of Info Sci & Tech)
 • Nat Johnson, research staff, Princeton U/GFDL
 • Yu Kosaka, associate professor, U of Tokyo
 • Yen-Ting Hwang, assistant professor, National Taiwan U
 • Wei Mei, assistant professor, Univ of North Carolina Chapel Hill
 • Gen Li, associate researcher, South China Sea Institute of Oceanology
 • Xichen Li, researcher, Inst of Atmospheric Physics
 • Wei Liu, postdoc, Yale U
 • Shang-Min Long, postdoc, South China Sea Institute of Oceanology
 • Hyo-Seok Park, researcher, Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources
 • Hai Wang (Ocean U of China)
 • Yun Yang, lecturer, Beijing Normal U