Research group

Postdoc scholars

UCSD Ph.D. students

Visiting scholars

Visiting Ph.D. students

  • Chuan-Yang Wang (Ocean U of China)
  • Yiqun Lu (Ocean U of China)
  • Qihuang Peng (South China Sea Inst of Oceanology)
  • Yu Zhang (Ocean U of China)
  • Xudong Wang (Nanjing U of Information Sci & Tech)
  • Minyang Wang (South China Sea Inst of Oceanology)

Recent alumni